Algemene voorwaarden 

Hieronder vindt je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via deze website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

Labelby62 is gevestigd in Hazerswoude-Dorp en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 52481239 handelend onder de naam Labelby62. Het is een onderdeel van Schitterende Kleuren.

Klant: De natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Labelby62 en/of zich geregistreerd heeft op de website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Labelby62 en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Labelby62 zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Labelby62 slechts bindend, indien en voor zover deze door Labelby62 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de website en in andere van Labelby62 afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

2.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Labelby62 kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website ten allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Labelby62 afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.4. Labelby62 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Labelby62 en het voldoen aan de daarbij door Labelby62 gestelde voorwaarden.

3.2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Labelby62 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Labelby62 het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. Labelby62 kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Labelby62 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 4. Registratie

4.1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Labelby62 is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

4.4. Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Labelby62 daarvan in kennis te stellen, zodat Labelby62 gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 5. Uitvoering  van de overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door Labelby62 is ontvangen, stuurt Labelby62 de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2. Labelby62 is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

5.3. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4. Indien Labelby62 de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant hiervan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5. Labelby62 raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

5.7. Labelby62 is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 Labelby62 doet er alles aan om de klant een goed product te leveren. Wij raden de klant aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de klant ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Labelby62 zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Labelby62 retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 De klant heeft het recht de door Labelby62 geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient de klant zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

6.4 De kosten van de retourzending zijn voor rekening de klant.

6.5 De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. De klant is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.

6.6 Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Labelby62 - Eikenlaan 20 - 2391 DV Hazerswoude-Dorp

 

Artikel 7. Betaling

7.1. De klant dient betalingen aan Labelby62 volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Labelby62 is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering geldt een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Labelby62 is gewezen op de te late betaling en Labelby62 de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Labelby62 kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Labelby62 een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.

8.2. Labelby62 staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Labelby62 er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Labelby62 daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien Labelby62 de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Labelby62, dan kan hij bij Labelby62 telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. Labekby62 geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Labelby62 binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

9.3. De klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. Labelby62 verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Labelby62 gevestigd is.

11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

11.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Labelby62 - Eikenlaan 20 - 2391 DV Hazerswoude-Dorp

telefoon: 06-1595483

e-mail: labelby62@ziggo.nl

KvK-nummer: 52481239

btw-nummer:  NL183269925B01

Atrikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer : (Labelby62) de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2. Consument : (klant) de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
4. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
5. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen debedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand,
7. Dag : kalenderdag
8. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
9. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.Inleiding
10. Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Labelby62
Eikenlaan 20
2391 DV Hazerswoude-Dorp
Website: www.labelby62.nl
E-mailadres : info@labelby62.nl
tel: 06-15954483
Kvk : 52481239
BTW nummer NL183269925B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Labelby62 zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Labelby62 slechts bindend, indien en voor zover deze door Labelby62 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Prijzen en informatie
4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kleur afwijkingen van de productfoto`s kunnen indentieel voorkomen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Zoals;
* de prijs is inklusief BTW
* de eventuele kosten van de aflevering, deze worden in het bestelproces weergegeven
* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
* het al dan niet toepassen van het herroepingsrecht
* de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs
* De website wordt zorgvuldig samengesteld. Labelby62 kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website ten allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Labelby62 afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Labelby62 en het voldoen aan de daarbij door Labelby62 gestelde voorwaarden.
5.2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Labelby62 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Labelby62 het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
5.4. Labelby62 kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Labelby62 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 6 - Registratie
6.1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.
6.2. Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
6.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Labelby62 is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.
6.4. Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Labelby62 daarvan in kennis te stellen, zodat Labelby62 gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 7 - Uitvoering van de overeenkomst
7.1. Zodra de bestelling door Labelby62 is ontvangen, stuurt Labelby62 de producten zo spoedig mogelijk toe.
7.2. Labelby62 is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
7.3. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
7.4. Indien Labelby62 de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant hiervan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
7.5. Labelby62 raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
7.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7.7. Labelby62 is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 8 - Herroepingsrecht
8.1 Labelby62 doet er alles aan om de klant een goed product te leveren. Wij raden de klant aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de klant ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Labelby62 zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.
8.2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Labelby62 retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3. De klant heeft het recht de door Labelby62 geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient de klant zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
8.4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening de klant.
8.5. De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. De klant is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
8.6. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Labelby62
Eikenlaan 20
2391 DV Hazerswoude-Dorp

Artikel 9 - Betaling
9.1. De klant dient betalingen aan Labelby62 volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Labelby62 is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering geldt een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
9.2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Labelby62 is gewezen op de te late betaling en Labelby62 de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Labelby62 kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 - Garantie en conformiteit
10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Labelby62 een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
10.2. Labelby62 staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Labelby62 er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Labelby62 daarvan in kennis te stellen.
10.4. Indien Labelby62 de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

Artikel 11 - Klachtenprocedure
11.1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Labelby62, dan kan hij bij Labelby62 telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2. Labelby62 geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Labelby62 binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.
11.3. De klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12 - Slotbepalingen
12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Labelby62 gevestigd is.
12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Labelby62
Eikenlaan 20
2391 DV Hazerswoude-Dorp
telefoon: 06-1595483
e-mail: info@labelby62.nl
KvK-nummer: 52481239
btw-nummer: NL183269925B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2023 Labelby62 voor cadeaus inpakken en kaartjes versturen. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel